Clock

Saturday, 25 April 2015

VISHNU SAHARSANAMAM PARAYANAM on 25-04-2015


VISHNU SAHARSANAMAM PARAYANAM on 25-04-2015
ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண
OM NAMO NARAYANA OM NAMO BAGAVATHE VASUDEVAYA
VISHNU SAHARSANAMAM PARAYANAM
@ the residence of Shri DB Venkateswarlu
D-243, S.J Rail Nagar ,Sector 50 Noida
@ 7:00 pm 
ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண

No comments:

Post a Comment